You are here

This an overview of all VVOB staff in Vietnam. You can contact us through the contact form.

Filip Lenaerts

Education Advisor
+84-236 3923332
filip.lenaerts@vvob.be

Lê Thị Diệu Phúc

Coordinator
+84-236 3923332
phuc.ltd@vvob.be

Lieve Leroy

Education Advisor
+84-236 3923332
lieve.leroy@vvob.be

Lưu Bảo Nam Dung

Administrator
+84-236 3923332
dung.lbn@vvob.org

Nguyễn Hoàng Phương

M&E Advisor
+84-236 3923332
phuong.nh@vvob.be

Nguyễn Phương Anh

Deputy Programme Manager
+84-236 3923332
phuonganh.n@vvob.be

Nguyễn Thị Châu

Coordinator
+84-236 3923332
chau.nt@vvob.be

Nguyễn Thị Quỳnh Châu

Communication and Translation Coordinator
+84-236 3923332
chau.ntq@vvob.be

Trần Thị Kim Lý

Education Advisor
+84-236 3923332
ly.ttk@vvob.be

Trần Thị Việt Hà

Accountant
+84-236 3923332
ha.ttv@vvob.be

Lê Thị Hương Giang

Admin Assistant
+84-236 3923332
giang.lth@vvob.be

Lê Văn Phúc

Coordinator
+84-236 3923332
phuc.lv@vvob.org

Nguyễn Đình Khương Duy

Coordinator
+84-236 3923332
duy.ndk@vvob.be

Trần Thị Thanh Yên

Accountant
+84-236 3923332
yen.ttt@vvob.be

Trần Thy Tâm Nhàn

Financial Officer
+84-236 3923332
nhan.ttt@vvob.org

Wouter Boesman

Programme Manager
+84-236 3923332
wouter.boesman@vvob.be

Đào Phương Thúy

Coordinator
+84-236 3923332
thuy.dp@vvob.be