Bạn đang ở đây

Tên chương trình: Cộng đồng ứng dụng dạy học sáng tạo trong giáo dục mầm non tại thành phố Đà Nẵng (viết tắt là Dự án CITIES)

Phạm vi hoạt động: Tp. Đà Nẵng

Giai đoạn triển khai: 2020 - 2021

Ngân sách:   97,587 (giai đoạn 2)

Nhà tài trợ: Bỉ, và EU.

Lĩnh vực: Giáo dục mầm non

Trọng tâm: Phát triển chuyên môn cho giáo viên và quản lý nhà trường ; Cộng đồng thực hành.

Thách thức

Cuộc sống ở đô thị có nhiều cơ hội để trẻ có thể phát triển toàn diện. Tuy nhiên, nó cũng sẽ có những rào cản nhất định ảnh hưởng đến việc  học và  sự tham  gia  của  trẻ; những điều  có thể gây  ra  những nguy cơ của sự bất bình đẳng và có tác động tiêu cực đến các trẻ dễ bị tổn thương nhất.

Thêm vào đó, giữa những điều giáo  viên được đào  tạo  trong các trường sư phạm với  yêu  cầu thực  tế giáo viên cần phải đáp ứng đó là đưa ra các cơ hội học tập cho mọi trẻ vẫn còn có khoảng cách nhất định. Hệ thống bồi dưỡng phát  triển  chuyên  môn  giáo  viên  hiện  nay  mặc  dù đã có  nhiều nỗ lực  và tiến bộ nhưng giáo viên chưa đáp ứng đượcyêu cầu thực tế.

Mục tiêu

Trong giai đoạn 2, mục tiêu của dự án là giúp những nhà thực hành giáo dục của thành phố Đà Nẵng (và gián tiếp trên lãnh thổ Việt Nam) hiểu biết sâu hơn về các rào cản đô thị liên quan tới việc học của trẻ mầm non trong các cộng đồng có nhiều thách thức về kinh tế và tận dụng tốt hơn những cơ hội từ đô thị mang  lại để giảm  thiểu tác động  của các rào cản.  Thông qua  các  Cộng đồng  thực  hành do trường  chủ trì, những phương pháp ứng  dụng  nghệ thuật  trong  hoạt động  giáo  dục  mầm  non  (dạy học có tính đổi  mới,  sáng  tạo) được phát  triển dựa  trên cách  tiếp  cận quan  sát  trẻ theo  quá  trình (được giới thiệu trong giai đoạn 1) sẽ được thực hiện và tài liệu hóa nhằm đóng góp vào hoạt động nâng cao năng lực của hệ thống giáo dục để có thể thích ứng với tốc độ phát triển nhanh của xã hội.

Phương pháp tiếp cận

Ở giai đoạn 2 của dự án (09 tháng, 06/2020 –02/2021), dự án CITIES sẽ tập trung vào:

 

1.Tổ chức 2 Cộng đồng thực hành (CĐTH) về các phương pháp giáo dục đổi mới, sáng tạo(ứng dụng nghệ thuật) để ứng phó với các rào cản đô thị; đồng thời giúp tất cảtrẻ hưởng lợi từ những điều kiện tích cực mà đời sống đô thị mang lại. Quá trình này sẽ dựa trên và kết nối với các năng lực về quan sát  trẻ theo quá trình và áp  dụng các điểm hành động mà đã được phát  triển trong năm thí điểm của dự án.

     1.1.Một CĐTH sẽ tập trung vào sự gắn kết xã hội đã bị thay đổi trong một bối cảnh đô thị (rào cản A) và sẽ khám phá khả năng tiếp cận đến các điều kiện về nghệ thuật màthành phố mang lại (cơ hội A) như là cách để ứng phó với rào cản.  

     1.2.Một CĐTH sẽ tập trung vào sựtiếp cận hạn chế của trẻ mầm non tới các không gian mở để vui chơi trong bối cảnh đô thị (rào cản B) và sẽ khám phá sự đa dạng của các nguồn học liệu trong đời sống thực mà thành phố mang lại (cơ hội B) như là cách để ứng phó với rào cản.

 

2.Khởi xướng một lộ trình học tập về CĐTH cho cán bộ chuyên trách của Sở GDĐT và Phòng GDĐT quận Sơn Trà như là một phương pháp có tính bền vững đối với hoạt động phát triển chuyên môn có hiệu quả; đồng thời là phương tiện để có thể liên tục thích ứng với sự thay đổi của xã hội.  Với sự can thiệp như thế sẽ thúc đẩy sự học sâu hơn cho cán bộ quản lí và giáo viên về các rào cản và cơ hội do đô thị mang lại. Việc tài liệu hoá các quá trình này và thảo luận các bài học kinh nghiệm sẽ tạo cơ hội vận động chính sách mà điều đó có thể tác động tới sự quan tâm của chính phủ trong việc xây dựng các chiến lược và chương trình giáo dục mầm non cho các nhóm thiệt thòi đang sinh sống tại các thành phố phát triển, kể cả đối với trường công, trường tư hay các nhóm trẻ tư thục.