Bạn đang ở đây

Bối cảnh

VVOB Việt Nam đang thực hiện chương trình 5 năm nhằm xác định và giảm thiểu các rào cản chính trong học tập trong giáo dục mầm non tại 3 tỉnh miền Trung (chương trình BaMi). Đồng thời, chúng tôi cũng đang thực hiện dự án 3 năm để giải quyết các định kiến về giới và ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới thông qua giáo dục mầm non có đáp ứng giới (dự án GENTLE) được đồng tài trợ bởi Liên minh châu Âu và Chính phủ Bỉ.

Dự án GENTLE bắt đầu từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2021. Dự án hỗ trợ các trường mầm non ở 15 huyện miền trung Việt Nam trở thành môi trường học thông qua chơi có đáp ứng giới, có sự tham gia của cha mẹ (đặc biệt là vai trò của người cha). Dự án tập trung vào phát triển năng lực của giáo viên mầm non và cán bộ quản lý nhà trường để thách thức các chuẩn mực xã hội và giới tính, tạo ra các quy tắc mới và hỗ trợ trẻ em áp dụng các thái độ và hành vi mới công bằng hơn. Giáo viên và cán bộ quản lý sẽ được cung cấp các công cụ để thực hiện hiệu quả việc học thông qua chơi có đáp ứng giới ở trường đồng thời phổ biến cách tiếp cận này đến với cha mẹ học sinh.

Mục tiêu và phạm vi công việc

Mục tiêu chính của hợp đồng tư vấn này là sản xuất một đoạn phim tài liệu và chụp hình các hoạt động, phương pháp tiếp cận, thành tựu, tác động nổi bật của dự án GENTLE đối với cộng đồng tại vùng dự án. Mục đích của đoạn phim tài liệu này nhằm báo cáo cho nhà tài trợ, đối tác và sử dụng trên mạng internet, các kênh truyền thông cũng như trong các bài trình bày của VVOB trong thời gian tới.

Đối tượng khán giả là đối tác, nhà tài trợ trong nước và quốc tế.

 

Vui lòng tải điều khoản tham chiếu dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.