Bạn đang ở đây

Trong những năm gần đây, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học luôn là một vấn đề được Bộ GD&ĐT quan tâm. Trong các năm 2011-2012, đã có một số lượng lớn giáo viên từ 5 tỉnh thuộc chương trình giáo dục VVOB Việt Nam được tập huấn về CNTT trong Dạy học tích cực. Để góp phần nâng cao năng lực cán bộ quản lý trường học, năm 2013, VVOB Việt Nam và các Sở GD&ĐT phối hợp phát triển cuốn tài liệu tập huấn Ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường, chú trọng đến những công cụ CNTT cụ thể dễ sử dụng và hữu ích trong những khía cạnh nhất định của công tác quản lý. Cuốn tài liệu đã được Cục NG&CBQLCSGD thẩm định, xác nhận đáp ứng các yêu cầu để có thể sử dụng làm tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà trường.  

Cuốn tài liệu được biên soạn theo một cấu trúc khoa học để các báo cáo viên có thể dễ dàng sử dụng trong tập huấn nhân rộng, đồng thời cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý nhà trường trong thực hành quản lý hàng ngày.

Để đạt được mục tiêu kép này, cuốn tài liệu được cấu trúc như sau:

Phần I – Công nghệ thông tin trong quản lý trường học.
Phần II – Công cụ Google Apps.
Phần III – Công cụ Mind Manager
Phần IV – Công cụ Excel

Mỗi một phần được  viết theo cấu trúc sau:

A. Giới thiệu
B. Hoạt động
C. Học liệu cho hoạt động
D. Câu hỏi tự đánh giá
E. Tài liệu tham khảo

Cuốn tài liệu được trông đợi sẽ cung cấp cho cán bộ quản lý nhà trường những công cụ hữu ích, giúp công tác quản lý nhà trường trở nên hiệu quả.