Bạn đang ở đây

Bài nghiên cứu này được ông Jef Peeraer- Điều phối viên VVOB trình bày tại Hội nghị Xã hội vì Công nghệ thông tin và ngành sư phạm (SITE2010) tại San Diego, Mỹ.

Nghiên cứu này xem xét thực trạng ứng dụng CNTT trong công tác đào tạo giáo viên tại Việt Nam, một nước đang phát triển mới nổi. Phương pháp phân tích hồi quy đa biến chủ đề cập tới tính quan trọng của những yếu tố ảnh hưởng khác nhau hoặc các yếu tố cản trở đối với ứng dụng CNTT trong thực tiễn giảng dạy sư phạm. Mặc dù hầu hết các yếu tố hấp dẫn không phải yếu tố cản trở, việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế và vẫn sử dụng các phương pháp truyền thống. Các yếu tố giải thích ứng dụng CNTT trong giảng dạy là kĩ năng CNTT và sự tự tin sử dụng máy tính. Một số gợi ý được đưa ra về cách thức ứng dụng CNTT hiệu quả trong ngành sư phạm tại Việt Nam và cá nước khác đang bắt đầu ứng dụng CNTT. .