Bạn đang ở đây

VVOB đã phát triển chương trình phát triển chuyên môn từng bước về ứng dụng Công nghệ thông tin trong thực tiễn giảng dạy. Năm 2008, một nhóm nòng cốt về Công nghệ thông tin được chọn ở các trường Đại học/Cao đẳng Sư phạm trong chương trình hợp tác, bao gồm các giảng viên: 1) quan tâm đến việc ứng dụng CNTT trong giáo dục, 2) có nhiệt huyết học hỏi về CNTT, và 3) mong muốn chia sẻ và hợp tác với các đồng nghiệp. "Nhóm nòng cốt về CNTT" đã được mời tham gia cuộc hành cuộc hành trình gồm nhiều bước về Ứng dụng CNTT trong dạy và học.

Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá kết quả và tác động của các sáng kiến phát triển chuyên môn được tổ chức ở các trường Đại học/Cao đẳng Sư phạm trong chương trình hợp tác.