Bạn đang ở đây

Dưới đây bạn có thể tải về bản mô tả ngắn gọn các hoạt động của VVOB tại Việt Nam năm 2010 bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Bản báo cáo đầy đủ về hoạt động của toàn bộ VVOB có thể được tải về trên trang thông tin điện tử của VVOB.