Bạn đang ở đây

Theo khung thiết kế của chương trình giáo dục, VVOB Việt Nam đã thực hiện một nghiên cứu đầu kì.

Nghiên cứu này xác định xuất phát điểm của chương trình, mô tả bối cảnh ban đầu và sẽ được sử dụng để đối chiếu, so sánh kết quả thực hiện chương trình.