Bạn đang ở đây

Bản báo cáo này sẽ trình bày kết quả thu được trong đợt khảo sát lần 2 về tích hợp CNTT trong giáo dục tại Việt Nam. Vào tháng 6 năm 2012, 26 người đã tham gia đánh giá 10 lĩnh vực tích hợp CNTT trong giáo cũng như 97 mục tiêu và các ưu tiên đã được xác lập ở đợt khảo sát đầu tiên về tầm quan trọng trong bối cảnh giáo dục Việt Nam. Nghiên cứu này có 2 mục tiêu:

  • Đạt được sự đồng thuận về những ưu tiên trong tích hợp CNTT trong giáo dục tại Việt Nam;
  • Xác định lĩnh vực hợp tác và tập trung vào nỗ lực hợp tác của các bên liên quan chính tại Việt Nam.

Trong số 97 mục tiêu và ưu tiên đối với CNTT đến năm 2020 đã đạt được sự đồng thuận về tầm quan trọng ở 62 mục tiêu và ưu tiên (25 mục được đánh giá là quan trọng, 32 mục được cho là rất quan trọng, 5 mục được đánh giá là vô cùng quan trọng). Ở Báo cáo chi tiết, chúng tôi liệt kê các mục tiêu và ưu tiên theo tầm quan trọng từ cao đến thấp trình bày tổng quan về giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của cả 97 mục tiêu và ưu tiên. Theo những đánh giá về mặt lượng của những người được hỏi, hầu hết các mục tiêu đề cập tới những vấn đề mang tính tranh cãi và có nhiều ý kiến khác nhau.

Hoạt động tiếp theo

62 mục đạt được sự đồng thuận sẽ được chia sẻ trong cuộc họp về tích hợp CNTT trong giáo dục với các bên liên quan để tăng cường hợp tác giữa các bên.

Đối với 35 mục chưa đạt được sự đồng thuận, các bên liên quan (đã tham gia đợt khảo sát thứ 2) sẽ được mời tham gia vào đợt khảo sát thứ 3 và là đợt khảo sát cuối cùng để rà soát từng mục. Ở đợt khảo sát cuối cùng này, người tham gia sẽ nêu tầm nhìn của mình về vai trò của tích hợp CNTT trong giáo dục tại Việt Nam trong tương lai và hình dung diện mạo nền giáo dục Việt Nam vào năm 2020.