Bạn đang ở đây

Chất lượng của giáo viên đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao kết quả học tập của trẻ.

Tài liệu này sẽ tập trung chính vào nội dung bồi dưỡng phát triển chuyên môn giáo viên do trường chủ trì (sau đây gọi tắt là PTCM). Đây là cách tiếp cận gần gũi với giáo viên và thực hiện ngay tại trường học, nơi giáo viên công tác. Tất cả các thực hành, mô hình mẫu và phương pháp tiếp cận được mô tả trong tài liệu này đều có thể được áp dụng dưới mọi hình thức của bồi dưỡng PTCM ở cấp cụm trường, huyện, tỉnh hoặc quốc gia.

Đây là một phần của lộ trình phát triển năng lực mà VVOB Việt Nam đã thực hiện, các cán bộ giáo dục trong vùng dự án đã tham gia vào quá trình phân tích và đánh giá sâu về hiệu quả của hệ thống PTCM và đã thực hiện các bước để cải thiện hiện trạng. Họ đã xác định những điểm cần cải thiện. Họ đã thử nghiệm các phương pháp tiếp cận mới. Những điểm đã áp dụng và các kinh nghiệm thực tế cùng với các tài liệu chuyên môn đã được tổng hợp trong tài liệu này.

Tài liệu này đề cập nhiều đến giáo dục mầm non. Tuy nhiên, nội dung có thể được áp dụng cho bất kì bậc học nào trong Chương trình Giáo dục Phổ thông.

Xin mời đọc tài liệu tại đây: