Bạn đang ở đây

Tài liệu này được xây dựng trong khuôn khổ chương trình Giáo dục của tổ chức VVOB Việt Nam với mục đích cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên nhằm huy động gia đình, nhà trường và cộng đồng hỗ trợ trẻ em học tập tích cực và tăng cường tham gia vào các hoạt động giáo dục.

Tài liệu cũng đồng thời hướng dẫn việc thực hiện và quản lý các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi hiệu quả để thúc đẩy mối liên hệ của gia đình, nhà trường, cộng đồng cũng như tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào công tác giáo dục, hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động trong giai đoạn 2008 - 2013.

Tài liệu này dành cho các thành viên tham gia vào công tác truyền thông tại cơ sở trong phạm vi hoạt động của dự án:

  • Cán bộ phụ nữ cơ sở (bao gồm cả Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ có liên quan)
  • Truyền thông viên của các ban ngành địa phương
  • Tình nguyện viên của các tổ chức xã hội
  • Cán bộ, giáo viên các nhà trường tham gia công tác truyền thông.