Bạn đang ở đây

Trong năm 2010, Đối mới trong Đánh giá là một trong số những chủ đề VVOB Việt Nam và 5 Sở GD&ĐT đối tác phối hợp phát triển, chú trọng tới các khía cạnh đánh giá trường học và đánh giá giờ học tích cực. Năm 2012, VVOB Việt Nam và 5 Sở GD&ĐT tiếp tục chủ đề này, chú trọng vào khía cạnh đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh, với mục đích cung cấp cho hiệu trưởng nhà trường một cái nhìn tổng thể hơn về đánh giá.

Cuốn tài liệu Hiệu trưởng trường THCS với vấn đề Đổi mới Đánh giá kết quả học tập của học sinh, do PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Nga và TS. Lục Thị Nga biên soạn được cấu trúc một cách khoa học để các báo cáo viên có thể dễ dàng sử dụng trong tập huấn nhân rộng, đồng thời cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý nhà trường trong thực hành quản lý hàng ngày.

Để đạt được mục tiêu kép này, cuốn tài liệu được cấu trúc như sau:

  • Phần 1: Kế hoạch bài giảng
  • Phần 2: Tài liệu hỗ trợ tập huấn
  • Phần 3: Phụ lục

Mỗi phần gồm có 2 tiểu chủ đề:

  • Một số vấn đề hiệu trưởng cần biết về đánh giá kết quả học tập của học sinh trong bối cảnh tiếp cận năng lực; và
  • Hiệu trưởng quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh trong bối cảnh tiếp cận năng lực.

Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ các cấp - Bộ GD&ĐT, các Sở và Phòng GD&ĐT, và nhà trường, đặc biệt trong thời gian cuối, khi một số trường ở Việt Nam đã tham gia vào Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (Programme for International Students Assessment - PISA). Cuốn tài liệu được trông đợi sẽ cung cấp cho hiệu trưởng trường THCS nói chung và cán bộ quản lý nhà trường nói riêng những thông tin hữu ích, giúp họ quản lý nhà trường hiệu quả hơn trong quá trình chuyển đổi, thích ứng với cách tiếp cận mới trong đánh giá học sinh.