Bạn đang ở đây

 

Tài liệu này giới thiệu các sáng kiến thực hiện hoạt động hướng nghiệp trong Chương trình Hướng nghiệp của VVOB do các cán bộ Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thủy tổng hợp.

Tài liệu gồm 5 phần: Cơ sở thực hiện Chương trình Hướng nghiệp, Tổng quan kết quả của Chương trình, Kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện 10 chủ đề hướng nghiệp cho học sinh, 3 loại hình tổ chức hoạt động hướng nghiệp tại cộng đồng và phần phụ lục.

Các CBQL, giáo viên và các độc giả quan tâm có thể sử dụng tài liệu này để tìm hiểu và xây dựng các hoạt động hướng nghiệp phù hợp.

 Nội dung tài liệu này đã được sử dụng trong các khóa tập huấn, hội thảo cấp quốc gia về các kĩ năng tư vấn nghề nghiệp và khả năng hướng nghiệp.