Bạn đang ở đây

Một trong những trọng tâm của Chương trình khuyến nông có sự tham gia (PAEX) là hỗ trợ phát triển bền vững các Câu lạc bộ khuyến nông đã thành lập trước và trong thời gian thực hiện Chương trình.

Tài liệu tập trung vào ba (03) nội dung chính:

  • Những hoạt động chính của một câu lạc bộ nông dân/khuyến nông
  • Những kỹ năng cần có của người chủ nhiệm Câu lạc bộ
  • Biểu mẫu tham khảo sử dụng trong Câu lạc bộ nông dân/khuyến nông

Tài liệu được xây dựng và tổng hợp trên cơ sở kinh nghiệm từ những dự án, tổ chức đi trước và theo kinh nghiệm thực tế của giảng viên, các cán bộ dự án và cán bộ các cơ quan đối tác là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư và Trạm Khuyến nông ở 5 tỉnh tham gia Chương trình PAEX.

Hy vọng cuốn tài liệu này sẽ giúp cho Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ khuyến nông biết được cách tổ chức, quản lý Câu lạc bộ một cách hợp lý và có hệ thống, nhất là các Câu lạc bộ có số thành viên đông (trên 15 người), có các hoạt động đa dạng.

Ngoài ra, các cán bộ khuyến nông/khuyến nông viên cơ sở cũng có thể vận dụng những nội dung cụ thể vào công việc của mình, cũng như trong việc hỗ trợ Câu lạc bộ trong các hoạt động khuyến nông.