Bạn đang ở đây

Cuốn cẩm nang cung cấp cho người đọc những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát triển năng lực quản lý và  lãnh đạo nhân viên trong môi trường giáo dục tại Việt Nam. Trong khuôn khổ hạn hẹp của tài liệu, chúng tôi mong đợi người đọc có thể

  • Thay đổi quan điểm về nhà lãnh đạo đổi mới trong tổ chức giáo dục;
  • Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp với từng cá nhân và tình huống;
  • Phát triển kế hoạch hướng dẫn công việc cho nhân viên phù hợp với yêu cầu công việc;
  • Quản lý được kết quả công việc của nhân viên và có những đánh giá chính xác;
  • Có kỹ năng phản hồi kết quả công việc cho nhân viên nhằm tạo sự thúc đẩy và cải thiện

Tài liệu hiện đang có bằng tiếng Việt.