Bạn đang ở đây

Tài liệu này gồm 5 phần: 1. Tổng quản về công tác hướng nghiệp ở cấp trung học; 2. Những kiến thức và kĩ năng cơ bản về hướng nghiệp; 3. Những kiến thức và kĩ năng cơ bản về quản lí hướng nghiệp ở cấp trung học; 4. Mẫu kế hoạch bài giảng; 5. Phụ lục. Tài liệu bao gồm các nội dung lí thuyết, các vì dụ và các ướng dẫn áp dụng lí thuyết. Đối tượng sử dụng có thể là các nhà quản lí của các cơ sở giáo dục và những người làm công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học.