Bạn đang ở đây

Hợp phần Sự tham gia của cộng đồng hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ của 5 tỉnh trong chương trình phát triển một số tài liệu (gồm sách mỏng, tờ bướm, áp phich) để huy động cộng đồng hỗ trợ học tập tích cực của con em theo phong trào "trường học thân thiện, học sinh tích cực".