Bạn đang ở đây

Cuốn tài liệu tập huấn “Hiệu trưởng trường THCS với vấn đề giáo dục Giá trị sống-Kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lý” được thiết kế cho khóa tập huấn 2 ngày. Cuốn tài liệu gồm 3 tiểu chủ đề, đó là Hiệu trưởng trường THCS với vấn đề

  • Giáo dục Giá trị sống;
  • Giáo dục Kỹ năng sống; và
  • Giao tiếp ứng xử trong quản lý.

Trong khuôn khổ trường học thân thiện, học sinh tích cực, việc giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh là một trong những tiêu chí để đánh giá trường học. Tuy nhiên, việc giáo dục kỹ năng sống cần được bắt đầu từ việc giáo dục giá trị sống. Nói cách khác, học sinh cần được giáo dục giá trị sống trước, và tiếp theo là kỹ năng sống.

Giao tiếp ứng xử trong quản lý là một kỹ năng sống quan trọng của chính nhà quản lý giáo dục. Mặt khác, đó là một tiêu chí trong bộ chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông.

Cuốn tài liệu đã được sử dụng trong các khóa tập huấn nhân rộng tới gần 3000 cán bộ quản lý trường học của 5 tỉnh dự án và được người tham gia đánh giá tốt.

Cuốn tài liệu được Tiến sỹ Lục Thị Nga, nguyên Trưởng khoa Quản lý Giáo dục, trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội biên soạn với sự đóng góp ý kiến từ phía 40 thành viên nhóm nòng cốt VVOB (cán bộ Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và cán bộ quản lý trường học).