Bạn đang ở đây

Tài liệu “Tổ chức tư vấn hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh cho nhóm lớn học sinh cấp THPT” được biên soạn nhằm giúp các cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên phụ trách hướng nghiệp có thêm kiến thức, kĩ năng để tổ chức một hình thức hướng nghiệp cho số đông học sinh trong một buổi. Hình thức hướng nghiệp này là một trong những cách để thực hiện  hiệu quả công tác hướng nghiệp (CTHN) ở các trung học phổ thông với điều kiện phải có nguồn nhân lực để tập trung chuẩn bị và thực hiện trong một thời gian ngắn (ít nhất cần có 6 cán bộ, giáo viên tham gia).

Tài liệu này được biên soạn để hướng dẫn tổ chức buổi tư vấn nhóm lớn với quy mô từ 50 – 500 học sinh, bao gồm cả nội dung tư vấn hướng nghiệp (TVHN) và tư vấn tuyển sinh (TVTS). Cần lưu ý rằng, nếu cơ sở giáo dục  (CSGD) chỉ muốn tổ chức tư vấn tuyển sinh thì trước đó, CSGD cần phải có các hoạt động hướng nghiệp để học sinh xác định nhóm sở thích và khả năng nghề nghiệp của bản thân.

Cách thức và nội dung tổ chức được giới thiệu trong tài liệu này được viết với giả định là học sinh tham gia buổi tư vấn chưa được hướng dẫn hay tham gia về hướng nghiệp, hoặc nếu có thì học sinh cũng chưa hiểu sâu về các lí thuyết hướng nghiệp (LTHN). Ở những cơ sở mà hoạt động hướng nghiệp đã và đang được làm tốt thì người sử dụng nên đọc kĩ tài liệu và áp dụng sao cho buổi tư vấn nhóm lớn sẽ giúp học sinh đào sâu và áp dụng kiến thức hướng nghiệp vào việc quyết định hướng học, hướng nghề sau khi tốt nghiệp THPT.