Bạn đang ở đây

Tài liệu cung cấp cho người đọc những kiến thức và kỹ năng cơ bản về xã hội hóa công tác giáo dục thông qua 3 chương: Chương 1. Tổng quan về xã hội hóa công tác giáo dục; Chương 2. Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội và Chương 3. Giới thiệu mô hình câu lạc bộ “Giáo dục đời sống” và trích dẫn một số văn bản liên quan.

Đối tượng chính sử dụng cuốn tài liệu này là cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong nhà trường, lãnh đạo các ban ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội địa phương và các bậc cha mẹ nhằm áp dụng những kiến thức hữu ích được đề cập trong cuốn tài liệu vào công việc chuyên môn của mình. Ngoài ra cuốn tài liệu có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho những người quan tâm đến công tác xã hội hóa giáo dục.