Bạn đang ở đây

Trong năm 2012, VVOB Việt Nam đã khuyến khích 26 cán bộ chủ chốt đang làm việc trong lĩnh vực CNTT trong giáo dục tại Việt Nam tham gia nghiên cứu về tương lai của CNTT trong giáo dục tại đất nước này. Trong ba đợt khảo sát trực tuyến, những người tham gia nghiên cứu được để nghị trả lời về dự báo về việc áp dụng CNTT trong năm 2020, và vai trò của CNTT trong giáo dục từ nay đến năm 2020.

Trong báo cáo này, chúng tôi miêu tả chi tiết về phương pháp Delphi mà chúng tôi đã áp dụng để tạo ra sự đồng thuận trong suốt quá trình nghiên cứu cũng như những kết quả thu được từ các đợt khảo sát. Ngoài ra, chúng tôi thấy rằng các chính sách và kế hoạch về CNTT trong giáo dục cần được xây dựng bởi tất cả các đối tác, bao gồm cả giáo viên và học sinh, và những nghiên cứu như thế này có thể tạo tiền đề cho việc xây dựng các chỉnh sách phù hợp.