Bạn đang ở đây

Để định hướng và có cơ sở tiếp cận thực hiện với các hoạt động của chương trình Hướng nghiệp, VVOB đã hỗ trợ hai tỉnh đối tác (Quảng Nam và Nghệ An) xây dựng "tầm nhìn hướng nghiệp cho mỗi tỉnh". Tài liệu báo cáo tổng hợp hỗ trợ xây dựng “Tầm nhìn hướng nghiệp của tỉnh” là kết quả sự tham gia thảo luận và tham vấn của các bên liên quan cấp tỉnh (Ủy Ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học) và cấp trung ương (Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học Giáo dục, một số tổ chức quốc tế...).

Thông tin và Các tài liệu sử dụng trong các hội thảo “xây dựng tầm nhìn hướng nghiệp” tỉnh Quảng Nam và Nghệ An có thể được xem thêm tại website của VVOB Việt Nam.