Bạn đang ở đây

Nhân sự kiện ngày phòng chống AIDS sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 12 năm 2010 tại các trường Cao đẳng và Đại học sư phạm Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam và Quảng Ngãi, VVOB Việt Nam đã xây dựng tờ rơi nhằm truyên truyền thông tin về HIV.

Tờ rơi trình bày các thông tin về dịch HIV tại Việt Nam đồng thời cung cấp thông tin về cách phòng chống và kêu gọi thái độ hợp tác hỗ trợ những người và trẻ em sống chung với HIV. Tờ rơi này cũng nêu rõ vai trò của trường học và giáo viên trong công tác phòng chống HIV.

10.000 tờ rơi bằng tiếng Việt sẽ được phân phát cho sinh viên, họ vừa là thanh niên vừa là giáo viên tương lai.

Hiện nay bản tiếng Việt đã thiết kế xong, còn bản tiếng Anh đang trong quá trình hoàn thiện và có thể tải về tại đây.