Bạn đang ở đây

“Thực hành quan sát trẻ theo quá trình trong trường mầm non” là bộ tài liệu do VVOB Việt Nam xây dựng nhằm giúp giáo viên có đủ năng lực  áp dụng hồi tưởng và phân tích  để từ đó giúp mọi trẻ đều có thể học được. Hồi tưởng và phân tích là sự kết hợp của hai kinh nghiệm quốc tế được công nhận có thể giúp giáo viên đảm bảo trẻ được học tập trong môi trường giáo dục  toàn diện và có chất lượng: (i) hệ thống quan sát trẻ theo quá trình (Laevers, Moons & Declerq, 2012) và (ii) các chỉ số toàn diện (Booth & Ainscow, 2016).

Hệ thống quan sát trẻ theo quá trình cung cấp cho giáo viên năng lực nền tảng để biết được 
trẻ có học được không thông qua cảm giác thoải mái và sự tham gia (như là các chỉ số tiến 
trình), đồng thời mang tới cho giáo viên những nguồn cảm hứng sâu sắc để áp dụng các 
điểm hành động giáo dục trải nghiệm. Để giúp giáo viên hiểu hơn về các rào cản khiến một 
số trẻ không học được, cách tiếp cận của VVOB Việt Nam là lồng ghép khái niệm rào cản 
được sử dụng trong Bảng chỉ số toàn diện.