Bạn đang ở đây

VVOB hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992. Vào năm 2008, VVOB bắt đầu triển khai chương trình giáo dục (cấp Trung học) và khuyến nông. Sau đó chương trình hướng nghiệp được bắt đầu vào năm 2011. Kể từ năm 2013, VVOB Việt Nam tập trung vào Chương trình Giáo dục Mầm non và Hướng nghiệp.

Đọc thêm về các hoạt động của VVOB tại Việt Nam: