Bạn đang ở đây

Bài nghiên cứu đã được ông Jef Peeraer- Điều phối viên của VVOB Việt Nam trình bày trong hội nghị đầu tiên "Học toàn cầu Châu Á Thái Bình Dương" tổ chức tại Penang (Malaysia)- ngày 19 tháng 6 năm 2010.

Nghiên cứu này khảo sát các yếu tố ảnh hướng tới ứng dụng CNTT trong ngành sư phạm Việt Nam, một nước đang phát triển mới nổi, đang ở giai đoạn đầu của ứng dụng CNTT. Phương pháp phân tích hồi quy đa khám phá (Exploratory multiple regression analysis) được sử dụng để đề cập tới tầm quan trọng của các yếu tố đối với giáo viên và tầm quạn trọng của các trường sư phạm đối với ứng dụng CNTT trong dạy học. Việc sử dụng các chương trình ứng dụng CNTT còn hạn chế, chủ yếu để thay cho phương pháp dạy học cũ. Các yếu tố ảnh hưởng là trình độ CNTT và khả năng sử dụng máy tính thì có sự khác biệt rất lớn giữa các trường Sư phạm. Một số gợi ý về cách ứng dụng hiệu quả CNTT vào ngành sư phạm Việt Nam.