Bạn đang ở đây

Bản tin số 10 - Chương trình PAEX do các giảng viên khuyến nông (ToT), cán bộ khuyến nông và cán bộ Chương trình PAEX xây dựng. Bản tin gồm các nội dung sau:

  • Một số thành quả hoạt động Chương trình PAEX năm 2011;
  • Tâm sự của anh Chau An, chủ nhiệm một Câu lạc bộ người Khmer, về những thay đổi của Câu lạc bộ khi tham gia Chương trình PAEX;
  • Tiến trình phát triển từ Câu lạc bộ lên Hợp tác xã lúa giống Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang;
  • Những điều được và chưa được khi áp dụng các phương pháp khuyến nông có sự tham gia và lập kế hoạch dựa vào nhu cầu và;
  • Những bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện các thử nghiệm khuyến nông ở các câu lạc bộ tham gia Chương trình PAEX trong năm 2011.