Bạn đang ở đây

Cuốn tài liệu được PGS.TS Nguyễn Thanh Bình và TS. Lục Thị Nga chỉnh lý dựa trên cuốn tài liệu đã được biên soạn trước đó, Hiệu trưởng trường THCS với vấn đề giáo dục Giá trị sống-Kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lý, bổ sung thông tin về quản lý vấn đề giáo dục Giá trị sống-Kỹ năng sống cho cả hai cấp – Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Cuốn tài liệu đã được Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý Cơ sở Giáo dục thẩm định và chính thức sử dụng trong khóa tập huấn cán bộ nòng cốt cấp quốc gia vào các ngày 24-25/8/2012 tại TP Hồ Chí Minh và 28-29/12/2012 tại Hải Phòng.

Cuốn tài liệu tập huấn “Hiệu trưởng trường TH với vấn đề giáo dục Giá trị sống-Kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lý” được thiết kế cho khóa tập huấn 2 ngày. Cuốn tài liệu gồm 3 tiểu chủ đề, đó là Hiệu trưởng trường TH với vấn đề:

  • Giáo dục Giá trị sống;
  • Giáo dục Kỹ năng sống; và
  • Giao tiếp ứng xử trong quản lý.

Trong khuôn khổ trường học thân thiện, học sinh tích cực, việc giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh là một trong những tiêu chí để đánh giá trường học. Tuy nhiên, việc giáo dục kỹ năng sống cần được bắt đầu từ việc giáo dục giá trị sống.
Giao tiếp ứng xử trong quản lý là một kỹ năng sống quan trọng của chính nhà quản lý giáo dục. Mặt khác, đó là một tiêu chí trong bộ chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông.