Bạn đang ở đây

Tài liệu này dùng để tập huấn cho hiệu trưởng. Tài liệu gồm có 7 chủ đề:

  1. Đổi mới lãnh đạo và quản lý trường phổ thông;
  2. Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trường phổ thông;
  3. Văn hóa nhà trường;
  4. Lập kế hoạch chiến lược trường phổ thông;
  5. Lãnh đạo phát triển đội ngũ;
  6. Huy động phát triển nguồn lực trường phổ thông;
  7. Phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông.