Bạn đang ở đây

Giáo dục công bằng và hòa nhập giúp cho người học phát huy hiệu quả về mặt kinh tế, phát triển sinh kế bền vững, góp phần xây dựng xã hội hòa bình và dân chủ, nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi công dân. Văn kiện kỹ thuật này cho thấy vai trò và tầm quan trọng của các cộng đồng học tập chuyên môn đối với chất lượng giáo dục và việc phát triển chuyên môn, đồng thời là động lực thúc đẩy giáo viên và các cán bộ quản lí nhà trường học tập. Các kinh nghiệm từ VVOB đã chứng minh rằng việc nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lí giáo dục cấp quốc gia và địa phương nhằm xây dựng và hỗ trợ các cộng đồng học tập đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự thành công của các cộng đồng này.