Bạn đang ở đây

Tài liệu này dùng hỗ trợ khóa tập huấn 2 ngày cho giáo viên và giảng viên để giúp họ hiểu được các đặc tính cơ bản của dạy học theo hợp đồng dựa trên phương pháp giáo dục trải nghiệm.

Cuốn tài liệu do PGS.TS. Nguyễn Tuyết Nga của Viện Khoa học giáo dục Việt Namnam (VNIES), hợp tác với Bà Leen Pil của Trung tâm Giáo dục trải nghiệm (CEGO, Trường Đại học Leuven, Bỉ), và 25 thành viên của nhóm nòng cốt phương pháp (từ 5 trường Sư phạm trong chương trình giáo dục của VVOB) và các điều phối viên mảng đào tạo giáo viên của VVOB cùng phát triển.

Mô- đun là một phần trong gói tập huấn giáo viên về Dạy học tích cực và tiếp theo sẽ là mô-đun Học theo góc giới thiệu một số quan niệm và phương pháp giáo dục trải nghiệm. Các mô-đun khác là: Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề, Công nghệ thông tin cho Dạy học tích cực, E-learning và Đánh giá DHTC (đang làm). Tất cả các mô-đun đều có thể tải về từ trang thông tin điện tử này.